Disclaimer

Disclaimer

De volgende kernwoorden staan centraal binnen de werkzaamheden uitgevoerd door Pyt-Hindrik, Autorijschool Hotsma: veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieubescherming.

De lesauto’s

De lesauto’s zijn vrij van overbodige en ongewenste materialen.

De lesauto’s zijn vrij van ongewenste geurtjes.

We proberen de lesauto’s zo veel mogelijk vrij te houden van stof.

De rijinstructeur/rijinstructrice

De medewerker(s)/instructeur(s) roken niet.

De rijinstructeur/rijinstructrice geeft indien gewenst één communicatiekanaal gelijktijdig; dat wil zeggen praten of gebaren.

De rijinstructeur/rijinstructrice zal zijn/haar gesprek desnoods/gewenst (tijdelijk) beëindigen en indien van toepassing/noodzakelijk later vervolgen.

De rijinstructeur/rijinstructrice geeft de benodigde tijd aan een kandidaat om te begrijpen en te reageren.

De rijinstructeur/rijinstructrice zal eventuele aanrakingen/handelingen altijd aankondigen

De rijinstructeur/rijinstructrice zal indien gewenst en noodzakelijk voorgaan naar het examencentrum en indien nodig wijzen op de situering van de toiletruimte en de wachtruimte. Desgewenst zal de instructeur in het zichtveld van de toiletdeur op de betreffende kandidaat wachten.

De rijinstructeur/rijinstructrice zal indien gewenst en noodzakelijk in goed overleg aanwezig zijn in de voor hem/haar bekende examenlesauto tijdens het afleggen van een tussentijdse toets (TTT) en/of praktijkexamen.

De rijinstructeur/rijinstructrice zal van tevoren aan de (examen)kandidaat mondeling meedelen dat de eventueel nog te nuttigen thee en koffie gratis is voor de (examen)kandidaat.

Tijdens de rijles

Er zal altijd ruimte in de les mogelijk zijn om tijdens de praktijk- en theorielessen even één of meerdere moment(en) van rust in te lassen.

We nemen in principe geen telefoon op tijdens het lesgeven. Uitgezonderd (zeer) urgente oproepen die van invloed (kunnen) zijn voor de algemene bedrijfsvoering en uitoefening van de (dagelijkse) werkzaamheden welke Autorijschool Hotsma verricht voor haar opdrachtgevers.

Vanzelfsprekend mogen begeleider(s)/begeleidster(s), verzorgers, vader, moeder, altijd meerijden tijdens de praktijkles(sen) en mogen zij ook aanwezig zijn bij de (individuele) theorieles. Andere personen mogen dit pas na onderling overleg en goedkeuring hiervan.

De gegeven opdrachten zijn eerlijk en oprecht en bevatten geen andere boodschap/inhoud; ze zullen geen dubbelzinnige woorden bevatten.

Voor zover het mogelijk is zal er aan het einde van iedere les mondeling worden meegedeeld wat het onderwerp van de volgende les is.

Tijdens de praktijk- en theorielessen zal er soms iets worden opgeschreven, uitgetekend en/of een foto worden getoond om een onderwerp te verduidelijken.

Algemene omgang

Ieder persoon zal met de nodige respect worden benaderd en behandeld.

Iedere opdrachtgever zal in zijn/haar waarde worden gelaten.

De mate van het hebben van onderling oogcontact zal indien gewenst tot een minimum worden beperkt.

De website

We proberen de website altijd zo actueel en duidelijk mogelijk leesbaar en begrijpelijk te houden voor iedereen.

De website bevat leesvriendelijke lettertypes.

Over Autorijschool Hotsma

We nemen proactief deel aan bijeenkomsten, symposia, opleidingen en scholing welke gericht zijn op het vergroten en verdiepen van de reeds aanwezige kennis met betrekking tot ASS rijonderricht, Aniridie, internationaal levensmiddelen transport en de agrarische sector. Op die manier willen we ook in de nabije toekomst een aantrekkelijke en betrokken samenwerkingspartner zijn en blijven voor onze reeds bestaande opdrachtgevers en de toekomstig opdrachtgevers in de bovengenoemde branches.

————————————————————————————————————————————–

Als vanzelfsprekend zal deze lijst nooit helemaal compleet zijn; Autorijschool Hotsma zal zich blijven inspannen om steeds weer nieuwe dingen toe te passen welke in het (in)directe belang zijn van haar opdrachtgever(s)/kandidaten.